dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

S 1. marcem 2022 so se spremenile cene nekaterih storitev

31.03.2022


JP VOKA SNAGA je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2022 pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana ter Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Elaborat pripravimo vsako leto, kot to zahteva zgoraj navedena uredba, morebitna ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju pa se v elaboratih upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Na cene vpliva vsakoletna dinamika stroškov, zato se predračunske cene po posameznih postavkah nekoliko spreminjajo, skupni znesek za uporabnike pa se na položnici bistveno ne spreminja.

Skupni učinek vseh postavk na položnici se bo za uporabnike storitev ravnanja s pitno in odpadno vodo, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, povprečno zvišal za 0,46 EUR oziroma 2,7 % na mesec in za uporabnike, živeče v enoti večstanovanjskega objekta za 0,63 EUR oziroma 2,5 % na mesec. Za uporabnike z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in greznicami pa se bo skupni strošek na gospodinjstvo povprečno povečal za 1,03 EUR.

Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana se bodo za uporabnike povprečno zvišale za 9,5 odstotka. Položnice bodo v povprečju na mesec višje za 1,03 evra.

Aktualne cenike lahko preverite na naši spletni strani, in sicer za ravnanje s pitno in odpadno vodo ter ravnanje z odpadki.