dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Nevarni gospodinjski odpadki

Kaj in kam odlagamo?

Nevarni gospodinjski odpadki

Med nevarne odpadke odlagamo:

  • odslužene akumulatorje;
  • baterije;
  • barve in topila;
  • kemikalije;
  • olja in masti;
  • pesticide;
  • pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi;
  • zdravila;
  • neonske cevi;
  • oz. vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi in njihovo embalažo.

Nevarne odpadke sprejemamo v Zbirnem centru na Povšetovi ulici in v Zbirnem centru Barje ter v primestnih zbirnih centrih, dodatna možnost za odlaganje pa je posebna premična zbiralnica, ki jo po vnaprej določenem urniku med pomladjo in jesenjo najdete na različnih lokacijah v MOL.

Odslužene baterije lahko oddate tudi v mnogih trgovinah in trgovskih centrih ter na poštah.

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov?

Z nepremišljenim odlaganjem nevarnih odpadkov lahko povzročimo hudo škodo – zastrupimo okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih. Baterije, embalaže čistil in barv ter pesticidi lahko močno onesnažijo podtalnico, vir naše pitne vode. Baterija, na primer, težke kovine, ki jih vsebuje (kadmij, krom in nikelj) prenese tudi na nenevarne odpadke. Nevarnih gospodinjskih odpadkov zato nikoli ne smemo odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Premična zbiralnica za nevarne odpadke

Od decembra 2010 ima JP VOKA SNAGA d.o.o. novo premično vozilo, s katerim poleg nevarnih odpadkov zbiramo tudi drobno (manjšo) odpadno električno in elektronsko opremo. Premični zabojnik je opremljen z multimedijskim informacijskim sistemom, ki služi za pridobivanje in prenašanje podatkov, identifikacijo uporabnika, tehtanje odpadkov ter shranjevanje podatkov, omogoča pa tudi zbiranje odpadnih električnih in elektronskih naprav.

Premična zbiralnica je razdeljena na tri dele, in sicer na del, kjer se zbirajo nevarni odpadki iz gospodinjstev, na del za zbiranje manjših kosov odpadne električne in elektronske opreme (mali gospodinjski aparati, telefoni, avdio sprejemniki, računalniška oprema) ter pet kvadratnih metrov velik priročni prostor, kamor je moč pritrditi zabojnike ali kovinske kadi oziroma ga uporabiti kot prostor, primeren za začasno skladiščenje zbranih odpadkov.

Kam gredo nevarni odpadki?

Nevarne odpadke vedno prevzamejo posebej usposobljeni delavci, ki poskrbijo za pravilno ravnanje s temi odpadki. Nekatere odpadke potem predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Nevarne snovi in njihove oznake

Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje itd.
Nevarni in gospodinjski odpadki - simboli