dostopnost
Barvna shema
Velikost pisave
Uporabite funkcijo brskalnika
CTRL +    in/ali    CTRL -
Stil pisave
Tip pisave

Cena, obračun in plačevanje za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki

Obračun za ravnanje z odpadki temelji na nacionalni zakonodaji (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in njena dopolnitev ‒ na kratko Uredba o cenah in Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom – na kratko Uredba o BIO odpadkih) ter občinskimi odloki, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

Skladno s 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (U.l. 87/12 s spremembami) Voka Snaga svoje storitve ravnanja s komunalnimi odpadki zaračunava glede na prostornino zabojnika za preostanek odpadkov in zabojnika za biološke odpadke (če ga uporabnik seveda ima), pri čemer upošteva povprečno mesečno pogostnost praznjenja zabojnika. Način obračuna storitev je določen s Sklepom o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (U.l. 45/21).

Formula za mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za uporabnika, ki biološke odpadke hišno kompostira in nima rjavega zabojnika:

Zu = Oko x Sko x Cko

Formula za mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za uporabnika, ki ima zabojnik za biološke odpadke:

Zu = (Oko x Sko x Cko) + (Obio x Sbio x Cbio)

pri čemer je:
Zu - znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Oko / Obio - obračunana količina odpadkov, izražena na prostorninski meter (m3),
Sko / Sbio - sodila za preračun cen, izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Cko / Cbio - cene za storitve, izražene v evrih na kilogram (EUR/kg).

Obračun storitev za uporabnike podzemnih zbiralnic poteka po dejanskem vnosu odpadkov, saj kartice, ki jih uporabniki potrebujete za odlaganje preostanka odpadkov in bioloških odpadkov, beležijo število vnosov.

Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov je 30 litrov, za vnos bio odpadkov pa 10 litrov. Na mesec obračunamo dejansko število vnosov komunalnih odpadkov in dejansko število vnosov bio odpadkov, vendar ne manj kot šest vnosov komunalnih odpadkov in osem vnosov bio odpadkov. Obračunamo vsako aktivno kartico.

Formula za mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za uporabnika, vključenega v sistem podzemnih zbiralnic, ki biološke odpadke kompostira in ima hišni kompostnik:

Zu = Oko x Sko x Cko

Formula za mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za uporabnika, vključenega v sistem podzemnih zbiralnic, ki bioloških odpadkov ne kompostira in nima hišnega kompostnika:

Zu = (Oko x Sko x Cko) + (Obio x Sbio x Cbio)

pri čemer je:
Zu - znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Oko / Obio - obračunana količina odpadkov, izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila vnosov in obračunske količine enega vnosa komunalnih ali bioloških odpadkov,
Sko / Sbio - sodila za preračun cen, izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Cko / Cbio - cene za storitve, izražene v evrih na kilogram (EUR/kg).

To lahko storite prek spletne aplikacije. V aplikacijo vpišete številko svoje kartice in šifro plačnika, ki je zapisana na vašem računu za ravnanje s komunalnimi odpadki, oboje brez začetnih ničel. Za pomoč pri uporabi aplikacije nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 98 82 ali nam pišite na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si.

Na ceno, ki jo plačujejo uporabniki, ki živijo v blokih ali večstanovanjskih hišah, poleg velikosti oziroma prostornine in števila zabojnikov vplivajo še število praznjenj, število oseb v gospodinjstvu ter število oseb v bloku ali stavbi. V primeru, da nimamo tega podatka, se ceno zaračuna na podlagi tlorisne površine stanovanja. Sicer pa običajno v večstanovanjski hiši račun za ravnanje z odpadki dobi upravnik, ki ga razdeli skladno s pravili, ki jih določa zakonodaja, ali po dogovoru, ki so ga sprejeli stanovalci.

Znesek, ki ga je plačeval ta uporabnik, se skladno z deleži razdeli med preostale uporabnike. Predlagamo vam, da na skupnem zbirnem mestu prostornino in število zabojnikov prilagodite novi situaciji. To storite tako, da natančno izpolnite Obrazec za spremembo merila delitve stroškov na skupnem zbirnem mestu.

Prosimo vas, da obrazec podpišete vsi uporabniki tega zbirnega mesta, sicer spremembe ne bomo mogli upoštevati. Druga možnost je, da preidete na samostojno, individualno zbirno mesto in naročite svoje zabojnike. To storite tako, da natančno izpolnite Obrazec za sporočanje sprememb v zvezi s storitvami ravnanja z odpadki. Če ste med tistimi, ki želite preiti s skupnega na samostojno zbirno mesto, vas vljudno prosimo, da o tem obvestite souporabnike, saj to vpliva na višino njihove položnice.

Skladno z zakonodajo JP VOKA SNAGA d.o.o. na skupnih zbirnih mestih, za katere nima podatkov o številu oseb, upošteva površino stanovanja ali hiše.

Uporabniki so dolžni podatke sporočiti sami, prav tako je način delitve stroška stvar dogovora. Pri delitvi stroška za ravnanje z odpadki imate uporabniki torej dve možnosti – razdelitev zneska glede na število oseb ali po katerem drugem merilu, za katerega se soglasno dogovorite. Na voljo vam je Obrazec za spremembo merila delitve stroškov na skupnem zbirnem mestu, s katerim spremenite delitev stroška za ravnanje z odpadki. Prosimo vas, da obrazec podpišete vsi uporabniki tega zbirnega mesta, sicer spremembe ne bomo mogli upoštevati. Obrazcev, ki zahtevajo podpise vseh uporabnikov, žal ne morete izpolniti v obliki spletne aplikacije, zato vas prosimo, da nam izpolnjen obrazec pošljete po e-pošti na naslov vokasnaga@vokasnaga.si, po navadni pošti na naslov Vodovodna 90, 1000 Ljubljana.

Vse, kar je povezano z direktnimi obremenitvami (sklepanje novih soglasij, preklic in ukinitve soglasij itd.), je treba urediti na Javnem holdingu Ljubljana, d. o. o., in sicer na dva načina:

1. Osebno v pritličju poslovne stavbe JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi ulici 70 v Ljubljani, v času uradnih ur, ki so v sredo in petek od 8. do 13. ure. Dostop je mogoč z mestnim avtobusom številka 18, na voljo so tudi parkirišča na dvorišču poslovne stavbe. S seboj prinesite veljaven osebni dokument, bančno kartico za račun, prek katerega se izvaja direktna obremenitev, in račune (položnice), za katere želite urediti soglasje za direktno obremenitev.

2. po navadni ali elektronski pošti. Uporabniki pravilno izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje za direktno obremenitev SEPA pošljete skupaj s fotokopijo bančne kartice na naslov JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Sken izpolnjenega in podpisanega obrazca oziroma elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec, lahko s skenom bančne kartice pošljete tudi po elektronski pošti na e-naslov posta@jhl.si.